30 شهریور 1401

تعرفه خطوط اختصاصی پیام کوتاه

تعرفه خطوط اختصاصی ارسال پیام در اپراتورهای متفاوت

اپراتور 3000

نوع شماره هزینه (ریال)
شماره 14 رقمی شبیه 30007227001256 200,000 ریال
شماره 12 رقمی شبیه 300010101131 1,500,000 ریال
شماره 10 رقمی شبیه 3000101038 2,000,000 ریال
شماره 8 رقمی شبیه 30001425 15,000,000 ریال


اپراتور 50001

نوع شماره هزینه (ریال)
شماره 14 رقمی انتخابی 50001717xxxxxx 200,000 ریال
شماره 12 رقمی انتخابی 50001717xxxx 1,500,000 ریال
شماره 10 رقمی انتخابی 50001717xx 5,600,000 ریال
شماره 9 رقمی تصادفی 50001xxx 7,500,000 ریال
شماره 8 رقمی تصادفی 50001xxx 9,500,000 ریال


اپراتور 021 شماره تلفن تهران

نوع شماره هزینه (ریال)
شماره 8 رقمی 021 (شماره اختصاصی محل کارتان) 550,000 ریال
شماره 5 رقمی 021 (شماره اختصاصی محل کارتان) 2,700,000 ریال
شماره 4 رقمی 021 (شماره اختصاصی محل کارتان) 3,200,000 ریال

اپراتور 1000

نوع شماره هزینه (ریال)
14 رقمی مثل موبایل شما شبیه 10009122516666 250,000 ریال
شماره 14 رقمی 1000xxxxxxxxxx 200,000 ریال
شماره 12 رقمی 1000xxxxxxxx 1,200,000ریال
شماره 10 رقمی 1000xxxxxx 3,000,000 ریال
شماره 9 رقمی 1000xxxxx 3,600,000 ریال
شماره 8 رقمی 1000xxxx 5,500,000 ریال


هزینه پشتیبانی سالانه 25% هزینه اولیه شماره پیامک می‌باشد

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سامانه فناوری طوبی می‌باشد

Copyright © 2005 - 2022 Tooba System Technology